BEHANDLUNGSKOSTEN 

 • Vorsorgeuntersuchung /gynäkologische Untersuchung inkl. Ultraschall                                         

140€                                     

 • Schwangerenbetreuung, Mutter-Kind-Pass Untersuchung                                     

 • Teenagersprechstunde                                     

 • Kupferspirale   
  (inkl. Ordination)                                    

 • Hormonspirale
  (inkl. Ordination)

120€                                     

90€                                     

320€                                     

380€                                     

450€                                     

 • Gynefix / Kupferkette 
  (
  inkl. Ordination)                                      

 • Akupunktur zur Geburtsvorbereitung                                    

70€                                     

 • Akupunktur Erstordination (45-60min inkl. Akupunktur)                                

 • Weitere Akupunktursitzung                                     

130€                                     

70-90€